برای آگهی های چند زبانه

CABL e.V.

اداره مشوره دهی و اوراق بیمه درمانی پنهانی لایپزیگ

 ـ مراقبت های پزشکی برای همه افراد بدون بیمه درمانی

  ـ محرمانه ،  قابل اعتماد،رایگان

 ـ در صورت لزوم همراهی با مترجم

ـ دادن وصدوراوراق بیمه درمانی و مشوره های اجتماعی به صورت مخفی وپنهانی

برای وب سایت

                       CABL e.V.      اداره مشوره دهی و اوراق بیمه درمانی پنهانی لایپزیگ        

خدمات پزشکی محرمانه , رایگان وقابل اعتماد را برای همه افراد بدون بیمه درمانی ترتیب می دهد

 یاد می شود به اختیار داکتوران برای معاینه وتداویABS برای این منظوراوراق بیمه درمانی را به صورت مخفی که بنام                                

برای این کار ما در مشاوره به اصطلاح “گواهی های درمانی آنونیوم” (کوتاه:)

 قرار می دهیم

 تمام مخارج تداوی , ادویه دوا وحتی ضرورت به ترجمان تخصصی را به صورت کامل به عهده می گیرد CABL

ما  همچنین یکجا مشوره  های اجتماعی را برای ارائه خدمات صحی از طریق سیستم مراقبت منظم بهداشت و درمان عمومی ارائه می دهیم

هویت اشخاص به صورت مخفی باقی می ماند . ما از این اصل پیروی می کنیم که هر شخص حق مراقبت پزشکی را دارد. کلیه افراد درگیر در این پروسه ، اجرای و پرداخت مخارج مراقبت های پزشکی شما فقط از اسم مستعار برای شما استفاده می کنند ،تاهویت شما برای انها مخفی باقی بماند.